Bielsko-Biała WORD!

The writing says Sty like water 4 your mind. I think it said Style but the 'y' and 'e' faded away.

Kiedykolwiek widzę znak na WORD w Bielsku-Białej to trochę się śmieje, bo jako Amerykanin który od nie dawna przebywa w Bielsku dla mnie z słowem WORD kojarzy się wyłacznie angielskie słowo który też trochę śmiesznie znaczy właśnie słowo. A co więcej, to słowo WORD był i nieco dalej jest używany w kulturze hip-hop jako wzmacniacz na końcu zdań, co potwierdza to co było powiedziane. Kiedy widzę znak na którym jest napisany Bielsko Biała WORD to wyobrażam sobie taki rapper ze Stanów, czyli artysta hip-hopu, który rapuje (czyli tak sobie gada z rytmem) na temat życia w getcie, a na końcu zawija całą historię z stanowczym wyrazem Bielsko Biała Word, co potwierdza że to straszne życie w tej strasznej gecie istnieje właśnie w Bielsku. No, faktycznie słyszałem że gdzieś tam w Bielsku było geto ale to chyba geto w originalnym znaczeniu zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Nie wyobrażam sobie że dużo amerykanów, szczególnie murzynów w Bielsku się wyrastali. Z tego powodu śmieję się kiedykolwiek widzę ten znak Bielsko Biała WORD. Z tego powodu że ten znak mi tak rozbawia, zdecydowałem się nazwać najwybitniejszy (gdyby nie jedyny) klub w Bielsku dla anglo-języcznych podrózników właśnie Bielsko Biała WORD. Chyba za nie długo będą dwa znaki w Bielsku na których jest pisane Bielsko Biała WORD. Oby ludzie śie nie myli. Mój Bielsko Biała WORD nie ma nic wspólnego z Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Nie wiem z resztą co to oznacza. Są tyle urzedów w Polsce że się w głowie nie mieści. Mój Bielsko Biała WORD to klub gdzie można spokojnie się spotkać i wypić troche "czegoś-czegoś" jak mówią w Stanach. Jeżeli jesteś podróznikiem i znasz angielskiego to zapraszamy do Placu Wolności. Jeżeli szukasz Ośrodka Ruchu Drogowego to jedź dalej.

Whenever I see a sign on the WORD in Bielsko-Biala is a bit of a laugh, because as an American who has not long been living in Bielsko for me with the word WORD fixated English word which is also a little funny to say just a word. And what's more, the word WORD was and a little further is used in the culture of hip-hop as an amplifier at the end of sentences, which confirms what was said. When I see a sign on which is written in Bielsko Biala is the WORD imagine a rapper from the States, or hip-hop artist who raps (this is the rhythm of talking) about life in the ghetto, and finally wraps the entire history of a firm expression of Bielsko White Word, which confirms that this is a terrible life in this terrible gecie there is in Bielsko. Well, actually I heard that somewhere in Bielsko was Geto Geto but it's probably the original one sense the closed Jewish quarter. I can not imagine that many Americans, especially blacks in Bielsko is grown. For this reason I laugh whenever I see this sign of Bielsko Biala WORD. For this reason, that this sign amuses me so, I decided to name the most prominent (if not only) in Bielsko club for English-speaking travelers Bielsko Biala is the WORD. I guess they did not take long for the two characters in Bielsko on which is written in Bielsko Biala WORD. Let people do not remember which. My Bielsko Biala WORD has nothing to do with the Center Road. I do not know the rest of what it means. There are so many offices in Poland that are not located in the head. My Bielsko Biala WORD is a club where you can easily get together and drink a little "something-something" as they say in the States. If you are a traveler and speak English are welcome to Freedom Square. If you are looking for the Center Road to go on.

Whenever I see the sign for WORD in Bielsko-Biała I laugh a little, because as an American who's only recently come to stay in Bielsko-Biała I exclusively associate in my mind the word WORD with the English word which also funny enough means word. What's more, the word WORD was and still is somewhat used in hip-hop culture as an intensifier at the end of statements which underlines that which was said. When I see a sign with the words Bielsko Biała WORD written on it, I imagine some American rapper, that is, a hip-hop artist, who's rapping (meaning talking to himself with rhythm) about life in the ghetto, and at the end sums up the whole history with the definitive expression Bielsko Biała WORD, which confirms that this awful life in this awful ghetto exists right here in Bielsko. Well, I did actually hear that somewhere in Bielsko there was a ghetto but probably this is a ghetto in the original sense of a closed-off Jewish neighborhood. I can't imagine that many Americans, particularly black Americans grew up in Bielsko. For that reason, I smile whenever I see that sign Bielsko Biała WORD. And because that sign amuses me so much, I decided to call the premier (if not only) club in Bielsko for english-speaking travelers precisely Bielsko Biała WORD. I think before long there'll be two signs in Bielsko on which is written Bielsko Biała WORD. I hope folks don't get confused. My Bielsko Biała WORD doesn't have anything to do with a Road Traffic Center. I don't konw what that means anyway. I can't understand how there can be so many bureaucracies in Poland.  My Bielsko Biała WORD is a club where you can meet in peace and drink a little "something-something" as we say in America. If you're a traveler and you know English you are welcome at Liberty Square. If you're looking for the Center for Road Traffic, drive on.

Get the t-shirt!